ПЧИ е съкращение, което означава преките чуждестранни инвестиции. Тя се отнася до вида инвестиция, извършена на международно ниво, при която инвеститор ще придобие дял в предприятие в чужда държава с дългосрочна реализация на целите в предприятието. ППИ означава „Инвестиции в чуждестранно портфолио“, когато международен инвеститор придобива дялове в чужда държава по отношение на акции, облигации и някои други активи, но инвеститорът има инертна роля в управлението на тези финансови участия.

ПЧИ обикновено включва учредяване на физическо образувание като фабрика или предприятие в чужда държава. Тя може да включва връзка, създадена между компания майка в една държава и филиал в друга държава, която заедно би образувала мултинационална компания. Всички видове капиталови вноски се включват при изчисляване на преките чуждестранни инвестиции, например придобиване на акции, реинвестиране на бизнес печалби от майка компания в нейно чуждестранно дъщерно дружество или просто пряко кредитиране от дъщерно дружество. Не е лесно да се оттегли от ПЧИ, така че е обичайно да има членове с пряк интерес от инвестицията, които се ангажират да управляват ежедневните дела на своите чуждестранни интереси или поне да вземат големи стратегически решения.

ПЧИ обикновено се стреми към краткосрочни ползи, а типичните целеви държави за този вид чуждестранни инвестиции, предвид преходния им характер, са развиващите се страни. Той предлага по-лесни пътища за бягство в сравнение с преките чуждестранни инвестиции, при които инвеститорът може лесно да се оттегли от чуждестранния портфейл, когато са реализирани цели или когато има неочаквано събитие, засягащо икономическия статус на тази страна, което може да повлияе неблагоприятно на чуждестранните инвестиции.

За разлика от ППИ, ПЧИ изисква повече инвестиционен капитал и затова е по-трудно да се приспособи този тип инвестиции в краткосрочни променящи се условия, докато ППИ могат лесно да бъдат коригирани, тъй като условията на бизнеса се колебаят.

Резюме:
1. ПЧИ има тенденция да носи повече възвръщаемост на инвестициите като пряк резултат от контролната позиция на инвеститорите в инвестицията, но с ПЧИ, въпреки че има много гъвкавост за адаптиране към краткосрочните промени в околната среда, като цяло се реализира по-малко възвръщаемост, което прави това предпочитано инвестиционен път за по-малки фирми, които търсят гъвкавост и по-ниски инвестиционни разходи, различни от по-голямата възвръщаемост.
2. Изчисленията за инвестиции в ПЧИ и ПЧИ се определят от сумата на инвестициите, направени за една година, която е „поток“ или като „акция“, която е сумата на инвестицията, събрана за една година. Следователно е по-трудно да се правят прогнози за портфейлните потоци на ППИ, особено ако инвестицията на ПЧИ се прави за една година или по-малко, тъй като те съдържат различни инструменти, така че определена стойност е трудно да се оцени.
3. Въпреки това като цяло разликата между ПЧИ и ПЧИ може да се установи трудно, особено ако става дума за сравнително голям чуждестранен инвеститор, който обмисля инвестирането в акции. В този случай двата модела съвпадат отчасти и може да се стигне до избора между гъвкавост и възвръщаемост на инвестицията.

Препратки